Couponise

Podmienky používania

1. Všeobecné

Vitajte na webových stránkach a v aplikácii (ďalej len „služba“) Couponise bt. („Kupón“, „my“, „nás“).

2. Prijatie podmienok používania

Prečítajte si nasledujúce podmienky používania a naše pravidlá ochrany osobných údajov. Vaše používanie Služby predstavuje váš súhlas s týmito Podmienkami a Pravidlami ochrany osobných údajov. Vyhradzujeme si právo tieto Podmienky kedykoľvek revidovať bez predchádzajúceho upozornenia, preto pravidelne kontrolujte zmeny týchto Podmienok. Vaše ďalšie používanie webových stránok alebo služieb po zverejnení zmien predstavuje váš záväzný súhlas so zmenami. Ak nesúhlasíte s Podmienkami, Službu nepoužívajte.

Ak chcete využívať našu Službu, musíte mať minimálne 13 rokov. Používaním Služby zaručujete, že máte najmenej 13 rokov. Ak nespĺňate všetky tieto požiadavky, Službu nepoužívajte.

Ak bude ktorékoľvek ustanovenie tejto dohody z nejakého dôvodu považované za neplatné, zvyšok zostáva v plnej platnosti a účinnosti.

3. Čo vlastníme

Všetky služby a materiál zobrazený alebo poskytovaný Službou na webe a v aplikácii, jej pridružených spoločnostiach, dcérskych spoločnostiach, zamestnancoch, zástupcoch, poskytovateľoch licencií, funkciách alebo iných obchodných partneroch vrátane, ale nielen softvéru, funkcií, súborov, dokumentov, obrázkov , dizajn a vzhľad a vzhľad sú vlastnené a sú duševným vlastníctvom spoločnosti Couponise, našich poskytovateľov licencií a prispievateľov. Obsah je chránený medzinárodnými autorskými právami, ochrannými známkami, patentmi, obchodnými tajomstvami a inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Všetky slogany, slogany, logá, ochranné známky a servisné značky kupónu sú majetkom kupónu. Všetky ostatné slogany,

slogany, logá, ochranné známky a značky služieb sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

4. Práva, ktoré vám udeľujeme

Udeľujeme vám odvolateľnú, nevýhradnú a neprenosnú licenciu na prístup a používanie našej Služby. Táto licencia slúži na to, aby sme vám umožnili používať našu službu podľa našich zámerov v súlade s podmienkami tejto dohody. Preto súhlasíte s tým, že nebudete kopírovať, upravovať, používať akýkoľvek materiál chránený autorskými právami, názvy alebo servisné značky, ktoré sa zobrazia počas používania služby. Tiež sa zaväzujete, že nebudete reprodukovať, opätovne publikovať, prekladať, predávať, dekompilovať ani spätne analyzovať žiadne časti Služby. Nemáte tiež oprávnenie využívať alebo inak ohrozovať bezpečnosť Služby. Vyhradzujeme si všetky práva, ktoré nie sú výslovne uvedené v tejto zmluve.

5. Práva, ktoré nám udeľujete

Vytvorením účtu nám dávate záruku, že všetky informácie, ktoré poskytnete, budú spracované a riadené našimi zásadami ochrany osobných údajov. Ak chcete používať našu Službu, môžete byť požiadaní o poskytnutie určitých registračných údajov a ďalších informácií o vašom podnikaní. Súhlasíte s tým, aby všetky informácie, ktoré nám poskytnete, boli pravdivé a presné. Môžeme tiež kedykoľvek vymazať alebo zakázať váš účet, ak podľa nášho názoru porušuje túto dohodu. Vyhradzujeme si tiež právo na stiahnutie aplikácie, stránok a služieb, ktoré poskytujeme, bez akéhokoľvek oznámenia. Nie sme tiež zodpovední, ak služba nie je k dispozícii kedykoľvek a po akékoľvek obdobie. Keďže Couponise je inzertná platforma, nezodpovedáme za platnosť a dôveryhodnosť kampaní a kupónov. Za žiadny kupón neponúkame náhradu.

6. Nákupy

Spravidla môžu kampaň spustiť iba používatelia, ktorí sú prihlásení na odber našej Služby. Naše nákupy sú automaticky sa opakujúce predplatné prostredníctvom nákupu v aplikácii, takže váš účet tretej strany (Google Play alebo iCloud) bude za predplatné pravidelne účtovaný, kým odber nezrušíte. Ak chcete zmeniť alebo zrušiť predplatné, musíte sa prihlásiť do svojho účtu tretej strany a postupovať podľa uvedených pokynov. Vymazanie účtu na kupóne alebo vymazanie aplikácie nezruší predplatné - musíte predplatné na vašom účte tretej strany ukončiť. Všetky nákupy sú nevratné a za čiastočne využité obdobia neposkytujeme vrátenie peňazí.

7. Prepojené služby

Len pre vaše pohodlie bude naša aplikácia a stránka obsahovať odkazy z iných služieb, ktoré neoverujeme. Nie sme zodpovední za obsah na týchto stránkach, preto vám odporúčame, aby ste našu aplikáciu nechali na svoje vlastné riziko a prečítali si zásady ochrany osobných údajov a podmienky používania týchto prepojených služieb.

8. Zrieknutie sa zodpovednosti

Službu poskytujeme „ako je“ a „ako je k dispozícii“. V rozsahu povolenom platným zákonom sa zriekame akýchkoľvek záruk, vyhlásení, záruk akéhokoľvek druhu, či už písomných alebo výslovných, implicitných, zákonných alebo iných, okrem iného vrátane implicitných záruk akejkoľvek kvality, predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel a iných ako -porušenie. Kupón nepredstavuje ani nezaručuje, že služba bude neprerušovaná, bez vírusov a bez chýb, že akékoľvek chyby alebo chyby v službe budú opravené, že akýkoľvek obsah alebo informácie, ktoré získate prostredníctvom služby, budú presné. Tiež nepreberáme zodpovednosť za akýkoľvek obsah poskytovaný treťou stranou, či už prepojený, zverejnený alebo nahraný do Služby.

9. Obmedzenie zodpovednosti

Výslovne chápete a súhlasíte s tým, že v maximálnom rozsahu povolenom platným zákonom nebude spoločnosť Couponise, jej dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, zamestnanci, poskytovatelia licencií alebo poskytovatelia služieb v žiadnom prípade zodpovední za nijaké priame, nepriame, následné, zvláštne, príkladné ani iné škody, okrem iného vrátane škôd za stratu údajov, výnosov, ziskov alebo straty dobrého mena alebo akýchkoľvek iných nehmotných strát vyplývajúcich z (i) použitia alebo nemožnosti prístupu alebo použitia služby, (ii) obsahu alebo správania tretích strán, alebo (iii) neoprávnený prístup, použitie alebo zmena vášho obsahu, aj keď spoločnosť Couponise bola informovaná o možnosti takýchto škôd.

10. Arbitráž

Vy a kupón súhlasíte s tým, že akýkoľvek spor s nami budete riešiť individuálne, a nie ako súčasť skupinovej alebo zástupnej žaloby. Súhlasíte tiež s tým, že v prípade akýchkoľvek sporov nás najskôr kontaktujte na adrese hello@couponise.app a pokúsite sa s nami spor vyriešiť neformálne. Ak nebude dohodnuté inak, bude sa arbitráž konať v krajine, kde sa nachádza ústredie spoločnosti Couponise.

11. Ukončenie

Tieto Podmienky služby sa na vás vzťahujú, kým nebudú ukončené vami alebo kupónom. Môžeme kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia ukončiť dohody alebo zablokovať váš prístup k našej službe. Dohody môžete kedykoľvek ukončiť vymazaním svojho účtu. Ak vy alebo my ukončíme dohody alebo zablokujeme váš prístup k našej službe, súhlasíte s tým, že za vás nemáme žiadnu zodpovednosť ani zodpovednosť a nebudeme vám vracať žiadne sumy, ktoré ste už zaplatili.